48/2011: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

                                  Αριθμός 48/ Φ78 / 2011

 

ΤΟ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Χρόνη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Κωνσταντίνας Βασιλείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2-6-2011, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

 

Αιτών: K.Α. του Ι. κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου.

Ο αιτών με την από 10-02-2011 αίτησή του, εκουσίας διαδικασίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 78/17-2-2011, ζήτησε, όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές του αιτούντος δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής:

1. Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, που καταστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Α.Κ.

2. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «.............. Α.Τ.Ε.» και με τον δ.τ. «......», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενο, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γ.Σ.

3. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «.................. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ν.Κ.

4. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία  «..... AE», που εδρεύει στην Αθήνα νομίμως εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ν.Μ.

5. Η Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, δεν εμφανίσθηκε.

6. Η Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «............», που έχει έδρα στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ως ειδικής διαδόχου της ..... νομίμως εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Α.Ν.

7.- Το νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία ΤΠΔ, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον προϊστάμενο της γενικής Διεύθυνσής του, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικαστικού αντιπροσώπου Γ.Δ. παρισταμένης και της ασκούμενης Η.Κ.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές προς τους οποίους η κρινόμενη αίτηση κοινοποιήθηκε κατ' εφαρμογήν του άρθρου 5 του ν.3869/2010 και 784 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθίστανται διάδικοι, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ' αυτήν, κεκτήνται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκειται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις. (Π.Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).

Όπως  προκύπτει από την με αριθ. 9176Β /22-02-2011 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών Δημητρίου Λαμπράκη, που προσκομίζει ο αιτών, αντίγραφο της υπό κρίσιν αιτήσεώς του, στην οποία εμπεριέχονται και η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του με την αναφερομένη στο ίδιο άρθρο πρόκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «.... Α.Ε.». Πλην όμως, η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει δε να δικαστεί ερήμην. Ωστόσο, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 παρ. 2 περ. 1 ΚΠολΔ)

Ο αιτών, επικαλούμενος με την υπό κρίσιν αίτηση του, έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτών του, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού (βλ. την από 10-02-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου), καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου, της συζύγου του, των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (άρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των καθών - πιστωτών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» (DINERS CLUB OF GREECE S.A), άσκησε κατά την επ'ακροατηρίω διαδικασία κύρια παρέμβαση με την οποία ζητάει να υπαχθεί στη ρύθμιση και η δική της αυτοτελής απαίτηση, η οποία είχε συμπεριληφθεί από την αιτούσα και είχε ενσωματωθεί στη συνολική απαίτηση της πιστώτριας-καθής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία CITIBANK INTERNATIONAL PLC.

Στη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών κατά τον ν.3869/2010 εξωδικαστική και δικαστική, δεν είναι υποχρεωτικό να κληθούν και συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πιστωτές της αιτούσας. Οι μη συμμετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας, και σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 παρ.6 ν.3869/2010, δεν δεσμεύονται από τα αποτελέσματά της. Οι πιστωτές αυτοί διατηρούν ακέραιες τις δικονομικές δυνατότητες ατομικής ικανοποιήσεως των δικαιωμάτων τους, για το σύνολο των αξιώσεών τους απ'όλη την περιουσία του οφειλέτη. Παρ'όλ'αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον όπως στην προκειμένη περίπτωση, που η απαίτηση της κυρίως παρεμβαίνουσας έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις τρίτης πιστώτριας τράπεζας, η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα προσδίδει στην εκούσια συμμετοχή του τρίτου στη διαδικασία, το χαρακτήρα της κύριας παρεμβάσεως, η οποία μάλιστα, μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.1 εδ.β' ΠτΚ σε συνδ.με το άρθρο 15 ν.3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ.1 ΚΠολΔ. (Π.Αρβανιτάκης, Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν.3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Κατόπιν τούτου, η κύρια παρέμβαση, ως νομίμως ασκηθείσα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ'ουσίαν.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της έβδομης  των καθών πιστώτριας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», με προφορική δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις του, πρότεινε την ένσταση νόμω αβασίμου της αιτήσεως ως προς αυτό, για τον λόγο ότι το ΤΠΔ εξαιρείται από τις διατάξεις του ν.3869/2010. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις του ν.3867/2010 σε συνδ. με το άρθρο 62 ν.2214/1994 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους των δανειακών συμβάσεων, οι απαιτήσεις του Τ.Π & Δανείων διασφαλίζονται και ικανοποιούνται αποκλειστικώς ή κατά την τάξη των προνομίων του. Για τις από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεις του κατά των οφειλετών του δανειοληπτών, που ζητούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν.3869/2010 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ.62 του ν.2214/1994, που προσδιορίζουν τις ασφάλειες υπέρ του Τ.Π & Δανείων, δηλαδή εκτός από την παρεχόμενη εμπράγματη ασφάλεια και την κατά την συνομολόγηση του δανείου ολοκληρούμενη εκχώρηση των αποδοχών από μισθό ή σύνταξη μέχρι του ποσοστού του 6/10 αυτών, με όλες τις εκ του νόμου επερχόμενες συνέπειες από τις ασφάλειες αυτές. Συνεπώς οι διατάξεις του ν.3869/2010, μέχρις διαφορετικής νομοθετικής ρυθμίσεως, δεν εφαρμόζονται επί των απαιτήσεών του κατά των οφειλετών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οι δυνατότητες ρύθμισης των οποίων είναι αυτές που παρέχονται από τον Ν.3867/2010. Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του 7ου  των καθών πρέπει να γίνει δεκτός ως νόμω βάσιμος και να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως νόμω αβάσιμη ως προς αυτόν.

Επειδή από την εκτίμηση της καταθέσεως της μάρτυρος του αιτούντος, που δόθηκε ενόρκως ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών Κ.Α., εργάζεται ως καθηγητής ...... και υπηρετεί στο .... Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, είναι 57 ετών έγγαμος με δύο ενήλικα τέκνα, ηλικίας 26 και 22 ετών, αμφότερα φοιτητές, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ Αθηνών, αντιστοίχως. Το ατομικό του εισόδημα, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2010, ανέρχεται σε 20.365,02 ευρώ, ενώ οι μηνιαίες αποδοχές του φθάνουν στο ποσό των 1.828,07 ευρώ (βλ. βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών Ιουνίου 2010). Από το ποσό αυτό παρακρατείται μηνιαίως το συνολικό ποσό των 378,67 ευρώ, που αφορά 147,62 ευρώ δάνειο ΤΕΑΔΥ και 231,05 ευρώ δάνειο ΤΠΔ. Ο αιτών δεν έχει άλλα εισοδήματα, ενώ δεν διαθέτει ακίνητη ή κινητή περιουσία. Το ακίνητο, στο οποίο διαμένει με την οικογένειά του, ανήκει στη σύζυγό του Α.Ρ., η οποία εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στην ΤΕΟ ΑΕ, με σύμβαση αορίστου χρόνου και με ειδικότητα εισπράκτορα διοδίων. Το ατομικό της εισόδημα ανέρχεται σε 24.948 ευρώ, σύμφωνα με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας, έτους 2010, ενώ ο μηνιαίος μισθός της ανέρχεται σε 1.783,05 ευρώ (βλ. βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών Μαρτίου 2011). Η ίδια διαθέτει ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις της προς και από την εργασία της, καθώς και για τις μετακινήσεις της οικογένειάς της.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ενδίκου αιτήσεως, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία ήδη με την κοινοποίηση της αιτήσεως θεωρούνται ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (βλ.Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ.98 επ.).

1)Από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «..... ....», του έχουν χορηγηθεί α) η με αριθ. 756998 σύμβαση, με σύνολο οφειλής 9.941,79 ευρώ β) η με αριθμ.1630657 σύμβαση, με σύνολο οφειλής 17.511,42 ευρώ και γ) η με αριθ. 200604125347000 σύμβαση, με σύνολο οφειλής 3.798,45 ευρώ.

2) Από το ........ του έχει χορηγηθεί η με αριθ. λογαριασμού 1107-525-0 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, με σύνολο οφειλής 739,32 ευρώ.

3) Από την ..... (μέλος του ΤΤ Hellenic Post bank): η με αριθ. λογαριασμού 4232 9401 0739 6003 σύμβαση από πιστωτική κάρτα, με σύνολο οφειλής 4.048,21 ευρώ.

4) Από την .......  ....: α) η με αριθ. λογ. 4209818070 σύμβαση καταναλωτικής πίστης, με σύνολο οφειλής 15.501,65 ευρώ και β) η με αριθ. 000012855026592 σύμβαση καταναλωτικής πίστης, με σύνολο οφειλής ύψους 8.233,80 ευρώ.

5) Από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ..... του έχουν χορηγηθεί: α) η με αριθ. 002691109603418662 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, με σύνολο οφειλής 3.494,19 ευρώ β) η με αριθ. 6019760742074029 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, με σύνολο οφειλής 16.306,57 ευρώ και γ) η με αριθ. 4792730905681140 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, με σύνολο οφειλής ύψους 15.424,59 ευρώ.

6) Από την ........: η με αριθ. 9999040095729018 σύμβαση ελεύθερου δανείου, με σύνολο οφειλής 3.597,02 ευρώ.

7) Από την ...............: η με αριθ. 6005239026 σύμβαση προσωπικού δανείου, συνολικής οφειλής 8.934,68 ευρώ.

8) Από την ...........: η με αριθ. 36131007389258 σύμβαση πιστωτικής κάρτας CD, με σύνολο οφειλής 402,32 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε εκατόν εννέα χιλιάδες τετρακόσια έξι (109.406)ευρώ.

Λαμβανομένων υπόψιν των εισοδημάτων του αιτούντος και συγκεκριμένα του μισθού του, της ελλείψεως άλλων οικονομικών πόρων που θα διευκόλυναν το οικονομικό του πρόβλημα, καθώς και το κόστος διαβίωσης του ίδιου και της οικογενείας του, τις περικοπές οι οποίες έχουν επέλθει στον μισθό του, δεν προβλέπεται άμεσα έξοδος από το πρόβλημα αδυναμίας εξυπηρετήσεως των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με αποτέλεσμα ο αιτών να έχει βρεθεί χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ως άνω οφειλών του. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο, αφού λάβει υπόψιν το εισόδημά του και αφού σταθμίσει τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και της οικογενείας του, για την κάλυψη των  οποίων κρίνει ότι  χρειάζονται 1500 ευρώ το μήνα, πρέπει να τον υποχρεώσει να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών το ποσό των 600 ευρώ για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του, συμμέτρως διανεμόμενο. Και ειδικότερα

1.- Για την απαίτηση της ......., η συνολική απαίτηση της οποίας ανερχόταν στις 28-2-2001 σε 32.728 ευρώ, που αποτελεί το 29,91% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 179,49 ευρώ και συνολικά 8.615,31 ευρώ.

2.- Για την απαίτηση του ..... , η συνολική απάιτηση του οποίου ανέρχεται σε 739 ευρώ, ήτοι το 0,68% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 4,05 ευρώ και συνολικά 194,53 ευρώ.

3.- Για την απάιτηση της ........., συνολικού ύψους 4.048,21 ευρώ που αποτελεί το 3,70% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 22,20 ευρώ και συνολικά 1065,59 ευρώ.

4.- Για την απαίτηση της ............... α) για τον με αριθ. 4209818070 λογαριασμό καταναλωτικής πίστης, συνολικού ύψους 15.501,65 ευρώ, που αποτελεί το 14,17% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 85,01 ευρώ και συνολικά 4.080,48. β) για τον με αριθ. 000012855026592 λογαριασμό κατ/τικής πίστης, συνολικού ύψους 8233,80 ευρώ, που αποτελείτο 7,53% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 45,15 ευρώ και συνολικά 2.167,25 ευρώ.

5.- Για την απαίτηση της ..... α) για τον με αριθ. 002691109603418662 λογαριασμό κατ/λωτικού δανείου, συνολικού ύψους 3.494,19 ευρώ, που αποτελεί το 3,19% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 19,16 ευρώ και συνολικά 919,76 ευρώ β) για τον με αριθ. 6019760742074029 λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, συνολικής οφειλής 16.306,57 ευρώ, που αποτελεί το 14,90% της συνολικής οφειλής θα καταβάλει 89,42 ευρώ και συνολικά 4.292,39 ευρώ, γ) για τον με αριθ. 601976090035581 λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, συνολικού ύψους 15.424,59 ευρώ, που αποτελεί το 14,10% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 84,59 ευρώ και συνολικά 4.060,21 ευρώ δ) ο με αριθ. 4792730905681140 λογαριασμός πιστωτικής κάρτας, με συνολικό ύψος 1,04 (ημερομ.υπολογ.23-09-2010) θα εξοφληθεί.

6.- Για την απαίτηση της ...... συνολικού ύψους 3.597,02 ευρώ, που αποτελεί το 3,29 % της συνολικής οφειλής θα καταβάλει 19,73 ευρώ και συνολικά 946,87 ευρώ.

7. Για την απαίτηση της ...... συνολικού ύψους 8.934,68 ευρώ που αποτελεί το 3,29% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει  19,73 ευρώ και συνολικά 946,87 ευρώ.

8.- Για την απαίτηση της ....... (κύρια παρεμβαίνουσα), συνολικού ύψους 402,32 ευρώ που αποτελεί το 0,37% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει  2,20 ευρώ και συνολικά 105,82 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση  ο αιτών ανέρχεται σε 28.800 ευρώ, ήτοι ποσοστό 26,32% αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Κατόπιν τούτου, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ'ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του σύμφωνα με το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμισ