115/2011: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός απόφασης

115/Φ134/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Δωροθέα Μπούγα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Βασιλείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 23 Ιουνίου 2011, για να δικάσει μεταξύ:

Του αιτούντος ................., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Πάρι Αναστασάκου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής: 1) τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ Π. ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α. αρ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Α.Π. 2) τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Α.Τ. ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ήταν απούσα, 3) τραπεζική εταιρία με την επωνυμία C., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ο.. αρ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του   πληρεξουσίου δικηγόρου της Χ.Γ. 4) τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε.Τ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α... αρ.... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ι. Χ., 5) τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τ. ΑΕ»   που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ό. αρ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ν.Μ., 6) τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «M.Β.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σ.Α., 7) τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τ.Τ.Ε. ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Π. αρ.. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ι.Κ.

Ο αιτών με την από 9-3-2011 αίτηση της εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης ...../10-3-2011, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτό.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό,

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την με αριθμό 9266β/11-3-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Δημητρίου Λαμπράκη προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας νόμιμα επιδόθηκε στην δεύτερη των καθών «Α.Τ.ΑΕ». Επομένως, εφόσον αυτή δεν εμφανίστηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστεί ερήμην, να προχωρήσει δε η συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ.2 ΚΠολΔ).

Ο αιτών, επικαλούμενος με την αίτηση του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 8-3-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Αθηνών Πάρι Αναστασάκου και β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία κατάθεσης 10-3-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (άρθρο 13 παρ.2 Ν.3869/2010).

Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 παρ.1 Ν.3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών των καθών και είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπτε από τους δανειστές του την κακή του οικονομική κατάσταση και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου που του επέτρεπε το εισόδημα του, είναι αόριστος. Τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας από τους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται λοιπόν στην ένσταση οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τους πιστωτές του την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές (τράπεζες εν προκειμένω) έχουν την δυνατότητα, εκτός από την έρευνα των οικονομικών στοιχείων του αιτουμένου το δάνειο, μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης   αποδοχών, να διαπιστώσουν και τις τυχόν δανειακές του υποχρεώσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη  ακάλυπτων επιταγών, κατασχέσεων κλπ.), μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς και σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων). Τέλος, η έκτη των καθ' ων τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «M.ΑΕ» πρότεινε την ένσταση απαραδέκτου ασκήσεως της κρινόμενης αίτησης, για το λόγο ότι η προς ρύθμιση υποβληθείσα απαίτησή της ανελήφθη από τον αιτούντα εντός του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αιτήσεως, κατά παράβαση των όρων του άρθρου 1 Ν.3869/2010. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος στηριζόμενος στις προαναφερόμενες διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Κατόπιν της από 4-8-2010 αίτησης που υπέβαλε ο αιτών στην έκτη των καθών τραπεζική εταιρία υπεγράφη μεταξύ τους την 4-8-2010 σύμβαση μεταφοράς μιας παλαιότερης δανειακής σύμβασης, σε ένα νέο πρόγραμμα δανειακής εξυπηρέτησης, με σκοπό, όπως αναγράφεται ρητά στων ανωτέρω σύμβαση, την εξόφληση κάθε οφειλής προς την τράπεζα ληξιπρόθεσμης ή μη που απορρέει από το    παλαιότερο προϊόν που αναγράφεται ...... . Η νέα αυτή δανεική σύμβαση, ύψους ......... ευρώ δεν είναι νέα οφειλή, αλλά αφορά ρύθμιση παλαιότερων οφειλών με τη χορήγηση νέου δανείου και δεν υπάγεται στην διάκριση που εισάγει το άρθρο 1 Ν.3869/2010. Συνεπώς η προβληθείσα ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη.

.............. 

Ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, θεωρούνται δε με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης. Πιστωτές του είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτός έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές:

1)        Τ.Π. από τη με αριθμό ................... σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφειλή ποσού ............... ευρώ με τους τόκους μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης (10-3-2011)

2)        Τ.ΑΕ: α) από την με αριθμό .................. σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφειλή ποσού ............ ευρώ και β) από την με αριθμό ...................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφειλή ποσού .......... ευρώ, ήτοι συνολικά ............. ευρώ,

3)   Τράπεζα C.: α) από τη με αριθμό .................. σύμβαση προσωπικού δανείου οφειλή ποσού ................. ευρώ και β) από τη με αριθμό ...........  σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφειλή ποσού ............. ευρώ, ήτοι συνολικά .............. ευρώ,

4)   Τράπεζα Ε.: α) από τη με αριθμό ...............σύμβαση προσωπικού δανείου οφειλή ποσού .......... ευρώ, β) από τη με αριθμό ..............  σύμβαση προσωπικού δανείου οφειλή ποσού ................ ευρώ, γ) από την με αριθμό ................... σύμβαση προσωπικού δανείου οφειλή ποσού ................ ευρώ, δ) από τη με αριθμό ............. σύμβαση προσωπικού δανείου οφειλή ποσού ............. ευρώ, ε) από τη με αριθμό .............. σύμβαση προσωπικού δανείου οφειλή ποσού ................. ευρώ και στ) από τη με αριθμό ............. σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφειλή ύψους ......... ευρώ, ήτοι συνολικά ............ ευρώ

5) Τράπεζα E.E. από τη με αριθμό .................. σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφειλή ποσού ............ ευρώ

6) Τράπεζα M.E. από τη με αριθμό ............ σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφειλή ποσού ............. ευρώ,

7) Τράπεζα P.: α) από τη με αριθμό ............. σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφειλή ποσού ........... ευρώ και β) από τη με αριθμό ............ σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφειλή ποσού .......... ευρώ, ήτοι συνολικά ............ ευρώ

Έτσι οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς τους πιστωτές του ανέρχονται στο ποσό των 176.831,47 ευρώ. Η σημερινή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης οφείλεται στη δυσχερή οικονομική θέση της χώρας μας την τρέχουσα περίοδο και ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι αποδοχές του αιτούντος έχουν μειωθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ενώ αντιθέτως οι οικογενειακές του ανάγκες αυξάνονται. Το δε ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογένειας του ανέρχεται σε 1.200 ευρώ περίπου.

Ο αιτών .............είναι κύριος ενός αγροτεμαχίου .......... το οποίο είναι το μόνο ρευστοποιήσιμο στοιχείο του. Επιπλέον έχει στην κυριότητα του ένα αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής ............., έτους κατασκευής ....... και κυβισμού ........ cc, η εκποίηση του οποίου δεν κρίνεται απαραίτητη αφενός γιατί χρησιμεύει μόνο για τις μετακινήσεις της οικογένειας του και αφετέρου γιατί δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία και η προσφορά του προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτριών τραπεζών, συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 1.100 ευρώ επί 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις (άρθρο 6 παρ.3 του Ν.3869/2010), συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του.

.......................

Η παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.2 του νόμου θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ.1, με την εκποίηση δηλαδή του αγροτεμαχίου του αιτούντος στον .......... καθόσον κρίνεται ότι, ενόψει και της πιο πάνω αξίας του, μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών του (άρθρο 9 παρ.1 του νόμου). Για το σκοπό αυτό πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής από την κατάσταση συνδίκων πτωχεύσεων του ΔΣΑ, το έργο του οποίου θα συνίσταται, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 παρ.1 εδ.3 του νόμου) στην πρόσφορη, κατά την κρίση του, εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με την εμπορική του αξία, ήτοι 5.000 ευρώ και στην συνέχεια στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών από το τίμημα. Η εκποίηση θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. Το τελικό ποσό που θα επιτευχθεί από την εκποίηση θα διανεμηθεί στους δανειστές του αιτούντος, βάσει πίνακα διανομής που θα συντάξει ο εκκαθαριστής κατά τους ορισμούς του άρθρου 9 του νόμου, τον οποίο στη συνέχεια θα συσχετίσει με το φάκελο των εγγράφων  του αιτούντος που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό