5685/2009: ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΟΧΙ ΑΘΡΟΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  Αποτελούμενο από τους Δικαστές Βρυσηϊδα Θωμάτου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννα Μάμαλη Πρωτοδίκη, Δήμητρα Αυγουστοπούλου Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Αγγελική Καπίρη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 18η Μαρτίου 2009, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΛΑΤΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Τ.Α.Ξ.Ε», που εδρεύει στις Αλυκές Κατασταρίου Ζακύνθου και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ....., κατοίκου Κατασταρίου Ζακύνθου, εκ των οποίων η πρώτη εκπροσωπήθηκε και ο δεύτερος εμφανίσθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Πάρι Αναστασάκο (Α.Μ 22837). ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα ...... Α.Ε», ως καθολικής διαδόχου της «.... », που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ... .

Oι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από ...2007 αγωγή τους, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου ...και γράφτηκε στο πινάκιο.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στο άρθρο 30 παρ.1 του ν.2789/2000 «προσαρμογή του ελληνικού δικαίου με την οδηγία 98/26/ΕΚ της 19-5-1998», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.2873/2000 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν.2912/2001 ορίζονται τα εξής: «Κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων η συνολική οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, ... δε δύναται να υπερβεί το παρακάτω πολλαπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου ή του αθροίσματος κεφαλαίων περισσοτέρων δανείων ...  Προκειμένου για τον καθορισμό της βάσης του ποσού της οφειλής μετά την προσαύξηση των συμβατικών τόκων, τυχόν υπερβάλλον ποσό πέραν του 50% του ληφθέντος κεφαλαίου δεν υπολογίζεται πριν πολλαπλασιασθεί κατά περίπτωση α) το τετραπλάσιο, εάν οι σχετικές συμβάσεις έχουν συναφθεί μέχρι τις 31-12-1985 ή προκειμένου περί αλληλόχρεων λογαριασμών η λήψη της τελευταίας πιστώσεως δανείου έγινε μέχρι την ημερομηνία αυτή, β) το τριπλάσιο, εάν το άνω περιστατικά συνέβησαν μετά την υπό (α) ημερομηνία και μέχρι τις 31-12-1990, γ) το διπλάσιο, εάν συνέβησαν μετά την (β) ημερομηνία και μέχρι τις 31-12-2000. Σε κάθε περίπτωση στο ποσό, που λαμβάνεται ως βάση, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπολογίζονται τόκοι εξ ανατοκισμού. Όλες οι καταβολές, που έχουν γίνει οποτεδήποτε ... , υπό των οφειλετών ή τρίτων χάριν αυτών αφαιρούνται από τη συνολική οφειλή, όπως αυτή θα προσδιορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος». Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.1 του ν.3259/2004 ορίσθηκαν τα εξής : «1. ..., 2. . 3. ... 4. Στην περίπτωση απαιτήσεων από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, που είχαν συνομολογηθεί κατά την ισχύ του ν.2789/2000 και το ύφος των οποίων υπερβαίνει τα 2.201.000 ευρώ, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.12.1999 με το κεφάλαιο, τους συμβατικούς τόκους χωρίς ανατοκισμό και λοιπά έξοδα ή το αρχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του α' εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού». Με τη διάταξη του άρθρου 8 του ερμηνευτικού νόμου 3723/2008 προστέθηκε το ακόλουθο εδάφιο για την ερμηνεία της παραπάνω παραγράφου: «Η αληθής έννοια του παραπάνω εδαφίου είναι, ότι σε περίπτωση περισσοτέρων συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, λαμβάνεται υπόψη το ληφθέν κεφάλαιο του κάθε δανείου ή πίστωσης χωριστά ... ». Η διάταξη αυτή, με την οποία ο νομοθέτης, όπως είχε από το άρθρο 77 παρ. 1 του Συντάγματος, εξουσία ενόψει των ερμηνευτικών προβλημάτων, που είχαν ανακύψει στην πράξη από την ασαφή και ανεπιτυχή γραμματική διατύπωση της παραπάνω διατάξεως της παρ.4 του άρθρου 39 του ν.3259/2004, είναι γνησίως ερμηνευτική και συνεπώς έχει αναδρομική ισχύ, η οποία ανατρέχει στο χρόνο ενάρξεως της ισχύος του παραπάνω άρθρου 39 του ν.3259/2004, δηλ. την 4.8.2004 (βλ. ΑΠ 11/2000 ΝοΒ 48. 1409, Απ. Γεωργιάδη Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου έκδοση 2002, παρ. 3.14, σελ. 32-33). 

Οι ενάγοντες στην υπό κρίση αγωγή τους εκθέτουν, ότι ... . Ως προς την πρώτη ενάγουσα η υπό κρίση αγωγή παραδεκτώς εισάγεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ... Από την εκτίμηση των εγγράφων, που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται με τις νομοτύπως και εμπροθέσμως κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις τους αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ' αριθμ. 2677/1.11.1985 δανειακής σύμβασης, την οποία κατήρτισε η πρώτη ενάγουσα με την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ», της οποίας η εναγομένη τραπεζική εταιρία είναι καθολική διάδοχος λόγω συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως, χορηγήθηκε στην ενάγουσα εταιρία ενυπόθηκο τοκοχρεωλυτικό δάνειο κεφαλαίου 20.000.000 δρχ ή 58.694,06 ευρώ, εξοφλητέο σε χρονική διάρκεια 15 ετών με επιτόκιο 18,5%. Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. 3508/21.5.1986 δανειακή σύμβαση, την οποία κατήρτισε η πρώτη ενάγουσα με την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ», της οποίας η εναγομένη είναι καθολική διάδοχος, χορηγήθηκε στην ενάγουσα ενυπόθηκο τοκοχρεωλυτικό δάνειο κεφαλαίου 4.100.000 δρχ ή 12.032,28 ευρώ, εξοφλητέο σε χρονική διάρκεια 15 ετών με επιτόκιο 18,5%. Επίσης, με την υπ' αριθ. 11.416/2.4.1991 δανειακή σύμβαση, η οποία καταρτίσθηκε μεταξύ της ενάγουσας και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» της οποίας η εναγομένη είναι καθολική διάδοχος, χορηγήθηκε στην ενάγουσα ενυπόθηκο τοκοχρεωλυτικό δάνειο κεφαλαίου 20.000.000 δρχ ή 58.694,06 ευρώ εξοφλητέο σε χρονική διάρκεια 13 ετών με επιτόκιο 27,5%. ... Έως την 14η.3.2002 η ενάγουσα εταιρία κατέβαλε προς μερική εξόφληση της οφειλής της εκ της πρώτης των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων το συνολικό ποσό των 112.252,78 ευρώ, για την οφειλή της από τη δεύτερη δανειακή σύμβαση το συνολικό ποσό των 11.938,57 ευρώ και για την τρίτη δανειακή σύμβαση το ποσό των 26.283,16 ευρώ γεγονός το οποίο η εναγομένη δεν αμφισβήτησε με τις προτάσεις της. Ακολούθως, μετά την ισχύ του ν. 3259/2004 η ενάγουσα εταιρία κοινοποίησε την από 18.10.2004 αίτηση της προς την εναγομένη για την αναπροσαρμογή της οφειλής από τις ανωτέρω δανειακές συμβάσεις, προς απάντηση της οποίας η εναγομένη της κοινοποίησε την από 24.11.2004 επιστολή της, με την οποία της γνωστοποίησε, ότι η οφειλή της δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3259/2004, καθόσον συνολικά ξεπερνά το ποσό των 400.000 ευρώ, ανερχόμενη στο ποσό του 1.488.697,96 ευρώ, η οποία απορρέει πέραν των επιδίκων και από την με ημερομηνία 14.12.1999 δανειακή σύμβαση. Τα παραπάνω ισχυρίζεται η εναγομένη και με τις έγγραφες προτάσεις της, στις οποίες ειδικότερα εκθέτει, ότι η οφειλή της ενάγουσας δε δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3259/2004, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ.4 του εν λόγω άρθρου, αφού το σύνολο των χορηγηθέντων προς την ενάγουσα ποσών των επιδίκων δανείων, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 400.000 ευρώ. Ο ισχυρισμός αυτός της εναγομένης πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθόσον τα επιμέρους ποσά, που χορηγήθηκαν με τις επίδικες συμβάσεις δανείου προς την ενάγουσα δεν υπερβαίνουν το καθένα χωριστά το ποσό των 400.000 ευρώ, το οποίο τίθεται ως όριο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ.4 του ν.3259/2004, όπως αυτή ερμηνεύθηκε από το άρθρο 8 του ν.3723/2008, που εφαρμόζεται στην υπό κρίση διαφορά, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της αποφάσεως αυτής, καθόσον η ενάγουσα εταιρία μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου υπέβαλε εμπροθέσμως την από 18.12.2008 αίτηση της προς την εναγομένη για την υπαγωγή της οφειλής της στις ρυθμίσεις του ν.3259/2004 ... Ως εκ τούτου, η οφειλή της ενάγουσας προς την εναγομένη δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3259/2004. Κατ' ακολουθία, η κρινόμενη αγωγή πρέπει :... Β. Να γίνει εν μέρει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη ως προς την πρώτη ενάγουσα και να αναγνωρισθεί, ότι η οφειλή της πρώτης ενάγουσας εταιρίας προς την εναγομένη από τις επίδικες δανειακές συμβάσεις ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 179.092,63 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να εξοφληθεί με βάση τη χρονική ρύθμιση του άρθρου 39 παρ.2 εδ.δ του ν.3259/2004. ....

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς την πρώτη ενάγουσα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η οφειλή της ενάγουσας εταιρίας προς την εναγομένη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.3259/2004 ανέρχεται α) για την υπ' αριθ. 2677/1985 σύμβαση στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (63.829,40), β) για την υπ' αριθ. 3508/1986 σύμβαση στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (24.158,27), γ) για την υπ' αριθ. 11.416/1991 σύμβαση στο ποσό των ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (91.104,96) και συνολικά στο ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (179.092,63), το οποίο θα πρέπει να εξοφληθεί με βάση τη χρονική ρύθμιση του άρθρου 39 παρ.2 εδ.δ του ν. 3259/2004.