30844/2008 ΜΠΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΣΦ/ΚΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ §2

 

 

                     Αριθμός Απόφασης:  30844 /2008

           ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 ΔΙΚΑΣΤΗΣ : Μαρία Βασματζή - Λιατοπούλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν ορίσθηκε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : Της 18ης Σεπτεμβρίου 2008. ΑΙΤΟΥΣΑ (α' αίτησης) : Ανώνυμη εταιρία, με την επωνυμία "....... ΑΕΒΕ", που εδρεύει στη Θεσ/νίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της, Ε. Παλουκίδου (ΑΜΔΣΘ: 8430) και Π. Αναστασάκο (ΑΜΔΣΑ: 22837).

ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία " ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της, ....... (ΑΜΔΣΘ: .....).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ : Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης.

       Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.    

       ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

   ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι με αριθμ. εκθεσ. καταθ. 36988 και 36990 / 15-9-2008 αιτήσεις πρέπει να συνεκδικαστούν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 246 και 31 ΚΠολΔ, λόγω της προδήλου συνάφειας αυτών, αλλά και γιατί έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, επέρχεται δε και μείωση των εξόδων.

Με τις υπό κρίση αιτήσεις, η πρώτη αιτούσα εταιρία ως πιστούχος και η δεύτερη ως εγγυήτρια, ζητούν να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος τους, από την καθ' ης, δυνάμει των με αριθμ. 1883/10-7-2008 και 1884/10-7-2008 Α' επαναληπτικών περιλήψεων κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης, Α. Ζαφειρίου, με την οποία ορίστηκε η διενέργεια του πλειστηριασμού την 24η / 9 / 2008, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 15-9-2008 ανακοπής, που άσκησαν νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά της εκτέλεσης, γιατί πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής και γιατί η εκτέλεση θα προκαλέσει σ' αυτές ανεπανόρθωτη βλάβη. Οι αιτήσεις αρμόδια φέρονται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επομ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 938 και 933 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και κατ' ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ένορκης ενώπιον του ακροατηρίου κατάθεσης του μάρτυρα των αιτουσών, των εγγράφων, που οι διάδικοι προσκομίζουν με επίκληση, των όσων ανέπτυξαν προφορικά και με τα έγγραφα σημειώματά τους, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και από την όλη διαδικασία πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής, καθόσον πιθανολογήθηκε η τυπική και ουσιαστική βασιμότητα ενός τουλάχιστον, από τους διαλαμβανόμενους σ' αυτήν λόγους. Πιο συγκεκριμένα δε πιθανολογήθηκαν τα εξής: Η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή της οφειλέτιδος εταιρίας - για την οποία εγγυήθηκε η δεύτερη αιτούσα εταιρία - που προέρχεται από σύμβαση πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3259/2004, και εξαρτάται από τη διαδικασία του επανακαθορισμού της, καθόσον, αν και οι αιτούσες κατέθεσαν σχετική αίτηση προκειμένου να υπαχθούν σ' αυτές, η καθ' ης δεν απάντησε (όπως και συνομολογήθηκε από την τελευταία), αντίθετα δε, προχώρησε στην επίσπευση της εκτέλεσης, παρότι η εκκρεμότητα των εν λόγω αιτήσεων παρεμποδίζει την τελευταία. Και τούτο γιατί, όπως συνάγεται από τις ως άνω διατάξεις, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεων τους, κατά τέτοιο τρόπο, που να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου ή της πίστωσης, επί πλέον δε, να μην προχωρήσουν σε έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη τους, ούτε να προβαίνουν σε συνέχιση των διαδικασιών, που ήδη έχουν αρχίσει, μέχρι 31/12/2004, ή εφόσον εκκρεμεί η αίτηση για τη συνομολόγηση της ρύθμισης, ή για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήμερος. Ακολούθως, προσδιορίζεται ότι η αποπληρωμή της προκύπτουσας οφειλής πρέπει να έχει διάρκεια 5-7 ετών, εκ των οποίων τα 2 έτη θα αποτελούν περίοδο χάριτος και η αποπληρωμή θα γίνεται σε ισόποσες περιοδικές δόσεις. Στο νόμο δηλαδή δεν γίνεται μνεία περί αποκλεισμού εκείνων των οφειλών, που στο σύνολο τους δεν υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου ή πίστωσης, ούτε σκοπός του νομοθέτη ήταν να αποκλειστούν των ευεργετικών διατάξεων του νόμου, τόσο για την αναστολή των διαδικασιών της εκτέλεσης, όσο και της ρύθμισης της οφειλής για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, εκείνες οι περιπτώσεις, που δεν υπερβαίνουν στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου ή της πίστωσης, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, απορριπτομένου μετά ταύτα ως αβάσιμου του αντίθετου περί τούτου ισχυρισμού της καθ' ης. Σημειωτέον ότι, για τον καθορισμό του ύψους της ένδικης οφειλής (2.739.601,73 ευρώ), λήφθηκε υπόψη το κατάλοιπο των λογαριασμών, όπως διαμορφώθηκε κατά το κλείσιμο τους και περιλαμβάνει και ποσά από ανατοκισμούς και όχι μόνον τις καθαρές καταβολές, χωρίς όμως έτσι να έχει λάβει χώρα ο ορθός επαναπροσδιορισμός της επίδικης οφειλής. Τέλος, πιθανολογήθηκε και ότι οι αιτούσες θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη, αν συνεχιστεί σε βάρος τους η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι υπό κρίση αιτήσεις, πρέπει να γίνουν δεκτές ως βάσιμες και κατ' ουσίαν. Η δικαστική δαπάνη της καθ' ης βαρύνει τις αιτούσες (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ τις με αριθμ. εκθεσ. καταθ 36988 και 36990/ 15-9-2008 αιτήσεις, αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ αυτές.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος των αιτουσών, δυνάμει των με αριθμ. 1883/10-7-2008 και 1884/10-7-2008 Α΄ επαναληπτικών περιλήψεων κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης, Α. Ζαφειρίου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί των, από 15/9/2008 ανακοπών κατά της εκτέλεσης και με τον όρο ότι οι ανακοπές θα συζητηθούν κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τις αιτούσες στα δικαστικά έξοδα της καθ' ης, που ορίζονται στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη Θεσσαλονίκη, στις 22 Σεπτεμβρίου 2008, με την παρουσία και της Γραμματέα Αφροδίτης Παπαδήμα.