2451/2007 ΕΙΡ.ΑΘ-ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

                                                  Αριθμός 2451/2007

                          ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

                                     ------------ ------------

Συγκροτήθηκε από την κα. Καλλιόπη Λιονή, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα Αλεξάνδρα Πολυκρέτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 9η Ιανουαρίου 2007 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: Σταύρου Αναστασία του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαγονησίου,  η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Ευανθίας Στεφανέα.

Της εναγομένης: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», εδρεύουσα στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Μαρίας Αντωνοπούλου

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 14 Οκτωβρίου 2005 και με αριθμό έκθεσης καταθέσεως δικ. 6435/2005  αγωγή της κατά της εναγομένης, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 9ης Ιανουαρίου 2007.

Για την προκειμένη συζήτηση της αίτησης και μετά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής σ' αυτό, αφού οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί αυτοί, το Δικαστήριο

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την αγωγή της η ενάγουσα ζητάει να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλει το ποσό των 2658,96 ευρώ κατά το οποίο αυτή κατέστη πλουσιότερη εις βάρος της, χωρίς νόμιμη αιτία, νομιμότοκα από 4-8-04 άλλως από την επίδοση της αγωγής, ποσό το οποίο η εναγομένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία την υποχρέωσε, να καταβάλει, αφού υπολόγισε την οφειλή της αυτή βάση δανειακής σύμβασης τοκοχρεωλυτικών δανείων που συνήφθησαν μεταξύ τους, λόγω επιβολής ανατοκισμού, δηλαδή να υπολογίζει λογιστικώς τόκους επί των καθυστερουμένων τόκων από την πρώτη ημέρα της καθυστερήσεως τους, να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή, αφού καταδικαστεί αυτή στη δικαστική της δαπάνη.

Η αγωγή είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 904, 296, 341,346 ΑΚ, Ν. 1046/80, Ν. 2076/92, άρ. 30 του Ν.2789/00, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 42 του Ν. 2912/01 και τέλος με το αρ. 39 Ν. 3259/04 όπως τροποποιήθηκε και αυτός, 908, 176 ΚΠολΔ αρμόδια φέρεται στο δικαστήριο αυτό κατά την τακτική διαδικασία και πρέπει να ερευνηθεί, αφού καταβλήθηκαν τα ανάλογα τέλη χαρτοσήμου και η προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής,

Από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τις ομολογίες που συνάγονται από τις προτάσεις τους και την όλη διαδικασία γενικά αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα εξής: Η ενάγουσα δυνάμει της αρ. 8207/10-3-86 και αρ. 9175/4-12-86 δανειακής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου, που συνομολογήθηκε μεταξύ αυτής και της πρώην «Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ», που στη συνέχεια συγχωνεύτηκε με απορρόφηση από την εναγομένη «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», πήρε δάνειο ποσού 900.000 δρχ. ή 2.641,23 ευρώ εξοφλητέο σε προθεσμία (15) ετών αρχής γενομένης την 1-5-87 με επιτόκιο 22 % και με καταβολή (28) ισόποσων εξαμηνιαίων δόσεων και 600.000 δρχ. δάνειο χρεωλυτικό ή 1.760,82 ευρώ αντίστοιχα, εξοφλητέο και αυτό σε προθεσμία (15) ετών, από την 17-12-86 με επιτόκιο 22 % και με καταβολή (30) ισόποσων εξαμηνιαίων δόσεων, τα δάνεια δε αυτά ήταν στεγαστικά για αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών της κατοικίας της.

Δυνάμει των ως άνω δανειακών συμβάσεων παραχωρήθηκε στην εναγομένη Τράπεζα δικαίωμα εγγραφής υποθήκης επί μιας διώροφης οικοδομής, που βρίσκεται στον Πειραιά στην οδό Έβρου αρ. 38.

Προς εξόφληση των ληφθέντων δανείων και μέχρι την 4-8-04 έγιναν προς την εναγομένη Τράπεζα καταβολές για το μεν πρώτο δάνειο 9.877,73 ευρώ και για το δεύτερο ποσού 5.987,38 ευρώ, τα ποσά δε αυτά συνομολογεί ότι έλαβε και η εναγομένη Τράπεζα.

Η εναγομένη παρά τις γενόμενες αυτές καταβολές εμφανίζει ως οφειλόμενη ληξιπρόθεσμη οφειλή της ενάγουσας το ποσό των 3.751,49 ευρώ και 2.886,03 ευρώ αντίστοιχα, λόγω επιβολής ανατοκισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της 289/80 απόφασης της Νομισματικής Επιτροπής, δηλαδή υπολογίζει λογιστικώς τόκους επί των καθυστερούμενων τόκων από την πρώτη ημέρα της καθυστερήσεώς τους.

Μετά την έκδοση του άρθρου 39 Ν. 3259/04 η ενάγουσα κοινοποίησε στην εναγομένη αίτηση για αναπροσαρμογή της οφειλής της και κατά τη διάταξη του αρ. 296 ΑΚ ορίζεται ότι μόνο τόκοι ενός τουλάχιστον έτους, ή μιας χρήσης για το δημόσιο μπορεί, να συμφωνηθεί, ότι αποφέρουν τόκους και ότι αυτοί οι τόκοι μπορεί να οφείλονται μόνο εάν αυτό συμφωνηθεί από τα μέρη. Εκ των υστέρων δηλαδή συμφωνία για ανατοκισμό αποκλείεται από των προτέρων.

Με το αρ. 8 του Ν. 1083/80 περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών γραμματίων η ΝΕ με αποφάσεις μπορούσε να επιτρέπει τον εκτοκισμό των οφειλόμενων τόκων στα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό και κατά παρέκκλιση των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου αρ. 296 ΑΚ και να εισπράττουν τόκους επί τόκων.

Σύμφωνα όμως με το αρ. 39 του Ν. 3259/04 ισχύει η διάταξη του αρ. 42 του ν. 2912/01, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 30 του Ν. 2789/00, ότι σε κάθε περίπτωση στο ποσό που λαμβάνεται ως βάση δεν υπολογίζονται τόκοι εξ ανατοκισμού και με το αρ. 39 Ν. 3259/04 τροποποιήθηκε το αρ. 42 Ν. 2912/01 και ορίζεται ο τρόπος επαναπροσδιορισμού της οφειλής του υπολοίπου ως εξής: η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις δανείων δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσματος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσοτέρων δανείων.

Η εναγομένη κατόπιν τούτου και της αιτήσεως της ενάγουσας γνωστοποίησε σε αυτήν με τις αριθ. πρωτ. 7697 και 7698/6-12-04 επιστολές της, ότι η οφειλή επαναπροσδιορίζεται και διαγράφεται το ποσό των 3.751,49 ευρώ ως και το ποσό των 2.886,03 ευρώ αντίστοιχα με συνέπεια την ολοσχερή εξόφληση τους και στις καταστάσεις της οφειλής παραδέχεται πέραν της εξοφλήσεως πιστωτικό υπόλοιπο 1.954,04 ευρώ για την πρώτη δανειακή σύμβαση και 704,92 ευρώ για την δεύτερη, τα οποία αποτελούν αχρεωστήτως γενόμενες καταβολές και η Τράπεζα άνευ νομίμου αιτίας κατέστη πλουσιότερη από την περιουσία της ενάγουσας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 2.658,96 ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή, αφού καταδικασθεί στη δικαστική της δαπάνη (αρ. 176 ΚΠολΔ).

                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων

Δέχεται την αγωγή

Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 2.658,96 ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή

Επιβάλλει στην εναγομένη τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας την οποία ορίζει σε 195 ευρώ.               

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, την 29η Ιουνίου 2007.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ