1052/2007 ΜΠΑ-ΑΣΦΑΛ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §1- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (2)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ         

 

 

 

 

Αριθμός Απόφασης

1.052/2007

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, κ.Παραθύρα Θωμά, τον οποίο όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 1-2-07 και χωρίς την σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσης: Λούκα Κλεοπάτρας, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, Αναστασάκο Πάρι.

                                               ΚΑΤΑ

Της καθ' ης: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, Βενέτη Αντώνιο.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 29.1.2007 αίτησή της, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1.319/2007, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων και προσδιορίστηκε δικάσιμος για τις 1.2.2007.

Για την προκειμένη συζήτηση της αίτησης και μετά την εκφώνησή της από το σχετικό έκθεμα και κατά τη σειρά εγγραφής σ' αυτό, αφού οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί αυτοί, το Δικαστήριο

                           ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

                    ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος της δυνάμει της 669/2003 κατασχετήριας έκθεσης και της 775/2006 Ε΄ επαναληπτικής περίληψης του Δικαστικού επιμελητή Αθηνών, Σπυρίδωνος Γιαννακόπουλου, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή της.

Η αίτηση είναι νόμιμη (άρθρα 933, 938 ΚΠολΔ). δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ίδιου Κώδικα) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων, Γεράσιμου Λούκα και Ειρήνης Σταυράκη, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν, πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε η βασιμότητα του πρώτου λόγου της ανακοπής με τον οποίο η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η καθής σε αντίθεση με όσα προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 30 Ν. 2789/2000, 42 παρ. 1 Ν. 2912/2001 και 39 παρ. 1,2 Ν. 3259/2004, έλαβε σαν ποσό βάσης επαναπροσδιορισμού, την βάση της οφειλής και ποσό που αφορά τόκους εξ ανατοκισμού, ήτοι δεν έγινε ορθός επαναπροσδιορισμός της οφειλής, σύμφωνα με το άρθρο 39 Ν. 3259/2004, ενώ αυτή (καθής) όφειλε επίσης να επαναπροσδιορίσει την απαίτησή της με βάση το ως άνω άρθρο 39 του Ν. 3259/2004 χρησιμοποιώντας το συντελεστή 2 και όχι το 3 όπως εσφαλμένα έπραξε αυτή με την απαντητική από 9-11-2004 επιστολή της, καθόσον η τελευταία εκταμίευση, στα πλαίσια της λειτουργίας της συμβάσεως πιστώσεως έλαβε χώρα την 11-8-1993. πιθανολογήθηκε δηλαδή ότι η καθής δεν αναπροσάρμοσε την απαίτησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3259/2004 και σύμφωνα με το οποίο η οφειλή υπολείπεται σημαντικά της ήδη υπολογισθείσας και συνεπώς δεν μπορούσε έγκυρα να συνεχίσει την σε βάρος της (αιτούσας) αναγκαστική εκτέλεση.

 

 

2Ο Φύλλο της υπ' αριθ. 1052/2007 απόφασης του Μονομελούς                                                Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Σημειώνεται ότι η αιτούσα έχει ασκήσει κατά της καθής την από 25-4-2005 αναγνωριστική αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε στις 11-1-2007 και στην οποία προβάλλονται λόγοι περί εσφαλμένου και κατά παράβαση του νόμου επαναπροσδιορισμού της οφειλής από την καθής, ζητείται δε να αναγνωριστεί το προκύπτον, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3259/2004, χρεωστικό υπόλοιπο από την καταρτισθείσα με την καθής σύμβαση πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό.

Πιθανολογήθηκε, επίσης, ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριαστεί την Τετάρτη 7-2-2007 το κατασχεθέν ακίνητό της. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας, τα δικαστικά έξοδα της καθής (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων),

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσας με την 775/13-12-2000 Ε' επαναληπτική περίληψη και την 669/2003 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή Αθηνών, Σπυρίδωνος Γιαννακόπουλου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 25-1-2007 ανακοπής κατά της εκτέλεσης και υπό τον όρο ότι η ανακοπή θα συζητηθεί την ορισθείσα δικάσιμο της 29-1-2008.

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθής, το ύψος των οποίων ορίζει σε διακόσια (200) ευρώ. 

 Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη στο ακροατήριο δημόσια συνεδρίαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 6-2-2007.                                           

Για τη δημοσίευση                                                                             

Ο Δικαστής                                                       Ο Γραμματέας