384/2007 ΜΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §2 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

                                   Αριθμός 384/2007

               ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

                                        ----------- ----------

Συγκροτήθηκε από την κα. Φεβρωνία Τσιμπουράκη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα, Χριστίνα Σωτηροπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 21η Μαρτίου 2006, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της ανακόπτουσας: Μαριάννας Βασιλείου Δράτσα, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Διονυσίας Μουζάκη.

Της καθ'ης η ανακοπή: Ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας, με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11 και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος Ελένη Κρητικού.

 Η ανακόπτουσα ζητά να γίνει δεκτή η από 6.5.2005 ανακοπή της, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό .......... κατά της καθ' ης, τακτικής διαδικασίας, η οποία προσδιορίστηκε για την σημερινή δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, η πληρεξούσια δικηγόρος της ανακόπτουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στις προτάσεις της.

 

                   ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

                          ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή, ζητείται να ακυρωθεί η 57/31-3-2005 επαναληπτική περίληψη της 37/2004 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Βασιλικής Κέζα, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή. Η ανακοπή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 584, 933 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔικ), κατά την τακτική διαδικασία, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 583 επ, 934 παρ.1 εδ. β ΚΠολΔικ). Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί για να κριθεί η νομιμότητα και η ουσιαστική βασιμότητας των λόγων της.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3259/2004:

 «1. Η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων οι οποίες συνομολογούνται ή έχουν συνομολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με πιστωτικά ιδρύματα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστωσης του αθροίσματος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσότερων δανείων ή πιστώσεων ή προκειμένου περί αλληλόχρεων λογαριασμών του ποσού της οφειλής όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εκταμίευση του λογαριασμού, με την επιφύλαξη των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

 2. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεων τους σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να μην προχωρήσουν σε έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξή τους ούτε σε συνέχιση διαδικασιών που έχουν ήδη αρχίσει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004 ή εφόσον εκκρεμεί η αίτηση του επόμενου εδαφίου για τη συνομολόγηση της ρύθμισης ή για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήμερος. Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2004 οι οφειλέτες ή οι εγγυητές πρέπει να υποβάλλουν στα πιστωτικά ιδρύματα αίτηση για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση. Η αποπληρωμή της προκύπτουσας κατά τα ως άνω οφειλής πρέπει να έχει διάρκεια πέντε (5) έως επτά (7) ετών, εκ των οποίων δύο (2) έτη θα αποτελούν περίοδο χάριτος και η

               2ο φύλλο της υπ' αριθ. 384/2007 απόφασης

                 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

αποπληρωμή θα γίνεται με ισόποσες περιοδικές δόσεις, εκτός αν τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Η οφειλή θα είναι έντοκη με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της ενήμερης οφειλής για όμοιες χρηματοδοτήσεις.

3. Παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου άπρακτης ή καθυστέρηση στην εξόφληση δόσης που έχει συμφωνηθεί με τη ρύθμιση πέραν των ενενήντα (90) ημερών παρέχει το δικαίωμα στο πιστωτικό ίδρυμα να αρχίσει ή να συνεχίσει τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη της ανεξόφλητης οφειλής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή η οφειλή θα εκτοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας από την πρώτη μέρα καθυστέρησης».

Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής η ανακόπτουσα ισχυρίζεται μεταξύ άλλων, ότι η καθ' ης επέσπευσε την προσβαλλόμενη πράξη εκτελέσεως παρότι είχε υποβάλλει αίτηση περί ρύθμισης της οφειλής της, που προέρχεται από σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 39 παρ. 2 του Ν 3259/2004. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, θεμελιούμενος στην ως άνω διάταξη και πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσία.

Από την εκτίμηση των εγγράφων, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Δυνάμει της προσβαλλομένης 57/31-3-2005 επαναληπτικής περίληψης της δικαστικής επιμελήτριας  στο Πρωτοδικείο Αθηνών βασιλικής Κέζα της 37/2004 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της ίδιας δικαστικής επιμελήτριας ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας πλειστηριασμού του κατασχεθέντος ακινήτου της ανακόπτουσας η 18.5.2005 προς ικανοποίηση αξιώσεως της καθ' ης κατ' αυτής προκύπτουσας από την 4570/2003 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Πριν τη διενέργεια της προσβαλλόμενης πράξης εκτελέσεως η ανακόπτουσα είχε κοινοποιήσει προς την καθ' ης την από 7-10-2004 αίτηση περί επαναπροσδιορισμού της απαίτησης που είχε εναντίον της ως εγγυήτριας, επί της οποίας είχε εκδοθεί η ως άνω διαταγή πληρωμής και προερχόταν από την 1752/9-4-1993 σύμβαση πιστώσεως ανοικτού λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3259/2004. Με την 2258/23-12-2004 έγγραφη απάντησή της, η καθ' ης ενημέρωσε την ανακόπτουσα ότι η οφειλή της δεν υπαγόταν στις ως άνω διατάξεις διότι η συνολική οφειλή της δεν υπερέβαινε το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου και προχώρησε στη διενέργεια της προσβαλλόμενης πράξης εκτελέσεως.

Από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3259/2004, που προεκτέθηκαν προκύπτει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεώς τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου, επιπλέον δε να μην προχωρήσουν σε έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξή τους ούτε σε συνέχιση των διαδικασιών που ήδη έχουν αρχίσει μέχρι 31.12.2004, ή εφόσον εκκρεμεί η αίτηση για τη συνομολόγηση της ρύθμισης ή για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήμερος. Δεν γίνεται όμως ειδική μνεία στο νόμο περί αποκλεισμού εκείνων των οφειλών οι οποίες στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου, ούτε και σκοπός του νομοθέτη ήταν να αποκλειστούν εκείνες από τις περιπτώσεις που δεν υπερβαίνουν στο σύνολό των ληξιπρόθεσμων οφειλών το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου και με τον τρόπο αυτό να αποκλειστούν των ευεργετικών διατάξεων του νόμου για την αναστολή των διαδικασιών της εκτελέσεως. Συνεπώς, η καθ'ης μη νομίμως επέσπευσε δυνάμει της προσβαλλόμενης Επαναληπτικής περίληψης της κατασχετήριας εκθέσεως ακινήτου τον πλειστηριασμό του κατασχεθέντος ακινήτου της ανακόπτουσας για την 18.5.2005.

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ο προαναφερόμενος λόγος της υπό κρίση ανακοπής κατά το παραπάνω σκέλος του και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη επαναληπτική περίληψη, παρέλκει δε η έρευνα των λοιπών λόγων της ανακοπής (ΕΑ 260/2001 Δνη 42.1372). Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί η καθ' ης, λόγω της ήττας της, στη δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας, μετά από σχετικό αίτημα της τελευταίας όπως ορίζεται, ειδικότερα, στο διατακτικό της παρούσας (άρθρο 176, 191 παρ.2 Κ.Πολ.Δικ.)

                       3ο φύλλο της υπ' αριθ. 384/2007 απόφασης

                 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

                             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει την 57/31-3-2005 επαναληπτική περίληψη της 37/2004 κατασχετήριας εκθέσεως ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Βασιλικής Κέζα.

Καταδικάζει την καθ' ης η ανακοπή στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης της ανακόπτουσας, την οποία ορίζει σε τριακόσια πενήντα ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 31 Ιανουαρίου 2007.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ