2270/2007 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §2 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 2270/2007

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

----------- ----------

Συγκροτήθηκε από την κα. Ευαγγελία Γεωργίτση, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα, Αλεξάνδρα Ηλιοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 31η Οκτωβρίου 2006, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Του ανακόπτοντος: Του Σαράντου Γαϊτανή του Βασιλείου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 60, ο οποίος παρίσταται δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Πάρι Αναστασάκου.

Της καθ' ης η ανακοπή: Ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας, με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ.40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παρίσταται δια της πληρεξουσίας δικηγόρου, Μαρίας Μπρακατσούλα.

Ο ανακόπτων ζητά να γίνει δεκτή η από 7.10.2005 ανακοπή του, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 8253/2005 κατά της καθ' ης, τακτικής διαδικασίας, η οποία προσδιορίστηκε για την σημερινή δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή ο ανακόπτων ζητεί να κηρυχθεί άκυρη η υπ' αρίθ.1239/27.7.2005 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείου Αθηνών Ανδρέα Πάζιου για το λόγο που αναλυτικά εκτίθεται στο δικόγραφο της ανακοπής και να καταδικαστεί η καθ' ης στη δικαστική του δαπάνη.

Η ανακοπή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την τακτική διαδικασία (άρθρο 933 - 934 ΚΠολΔ). Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Ο ανακόπτων με τον μοναδικό λόγο της κρινόμενης ανακοπής του ισχυρίζεται ότι η καθ' ης ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την υπ' αριθ. 1239/27.7.2005 περίληψη κατασχετήριας εκθέσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ανδρέα Πάζιου επίσπευσε σε βάρος του ανακόπτοντα ως εγγυητού της πιστούχου με αυτήν εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ - Σ. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΟΕ»από την εκδοθείσα υπ' αριθ. 3626/2004 διαταγή πληρωμής του Δκαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατάσχεση κατά το ½ εξ αδιαιρέτου ακινήτου, όπως αυτό καθορίζεται στην ως άνω περίληψη κατασχετηρίου εκθέσεως. Περαιτέρω, ισχυρίζεται ο ανακόπτων με τον μοναδικό λόγο της κρινόμενης ανακοπής, κατ' εκτίμηση του δικογράφου αυτής από το Δικαστήριο, ότι η καθ' ης με την ως άνω προσβαλλομένη επαναληπτική περίληψη μετά την ψήφιση των ν.2789/2000 και ν.2873/2000, Ν.2912/2001 και Ν.3259/2004 και ειδικότερα του άρθρου 39 του τελευταίου αυτού νόμου, με τους οποίους επαναπροσδιορίζονται οι οφειλές από συμβάσεις δανείων και πιστώσεως από πιστωτικά ιδρύματα, επιχείρησε να επισπεύσει παρά τον νόμο αναγκαστική εκτέλεση, αν και υποχρεούτο σύμφωνα με το νόμο να συμπράξει στην τμηματική

2ο φύλλο της υπ' αριθ. 2270/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία)

αποπληρωμή της οφειλής. Τούτο δε διότι υφίσταται ακόμη εκκρεμότητα σχετικά με τη ρύθμιση της συνολικής οφειλής (άρθρο 39 παρ.2 του ν.3259/2004). Αλλά και εφόσον ήθελε προκύψει νομίμως οφειλόμενο ποσό στην καθ' ης, τούτο θα πρέπει να καταβληθεί με βάση τη χρονική ρύθμιση του εδαφίου δ΄ παρ.2 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου.

Στην προκειμένη περίπτωση, από την εκτίμηση των μετ' επικλήσεως προσκομιζομένων από τους διαδίκους εγγράφων προκύπτουν τα ακόλουθα: Το συνολικό ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής του ανακόπτοντα που προέρχεται από την υπ' αριθ. 11906/18.4.1995 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό και τις από 1.8.1996, 8.1.1997 και 20.3.2000 πρόσθετες πράξεις συμπληρωματικής πίστωσης, που έχει επιδικασθεί με την υπ' αριθ. 3626/2004 διαταγή πληρωμής του  Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3259/2004. Εξάλλου, προέκυψε ότι η πρωτοφειλέτης εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Μ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ - Σ. ΓΑΪΤΑΝΗΣ Ο.Ε.», ομόρρυθμο εταίρος της οποίας είναι ο ανακόπτων και εγγυητής στην ως άνω ρύθμιση, κατέθεσε την από 21.9.2004 αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του παραπάνω νόμου. Ωστόσο η καθ' ης με την από 3.11.2004 απάντησή της απέρριψε την αίτηση, ισχυριζόμενη ότι η οφειλή του δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου και συνεπώς δεν υπάγεται η περίπτωσή του στον παραπάνω νόμο, εκτός του ανωτάτου ορίου ρύθμισης του νόμου, διότι μετά τον επαναπροσδιορισμό της στος 3.11.2004, η οφειλή του ήταν μικρότερη από το προβλεπόμενο από τον πιο πάνω νόμο 3259/2004, τούτο γνωστοποιήθηκε στον ανακόπτοντα και προχώρησε στην επίσπευση της εκτελέσεως. Από τις διατάξεις όμως του άρθρου 39 του ν.3259/2004, προκύπτει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεών τους κατά τέτοιο τρόπο που να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου, επιπλέον δε να μην προχωρήσουν σε έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξή τους, ούτε σε συνέχιση των διαδικασιών, που έχουν ήδη αρχίσει, μέχρι την 31.12.2004 ή εφόσον εκκρεμεί η αίτηση για τη συνομολόγηση της ρύθμισης, ή για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήμερος, προσδιορίζοντας ακολούθως ότι η αποπληρωμή της προκύπτουσας οφειλής πρέπει να έχει διάρκεια 5 έως 7 έτη, εκ των οποίων τα 2 έτη θα αποτελούν περίοδο χάριτος και η αποπληρωμή θα γίνει σε ισόποσες περιοδικές δόσεις. Δεν γίνεται ειδική μνεία στο νόμο περί αποκλεισμού εκείνων των οφειλών που στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου, ούτε και προκύπτει σκοπός του νομοθέτη να αποκλειστούν εκείνες από τις περιπτώσεις που δεν υπερβαίνουν στο σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου και με τον τρόπο αυτό να αποκλειστούν των ευεργετικών διατάξεων του νόμου, τόσο για την αναστολή των διαδικασιών της εκτέλεσης, όσο και της ρύθμισης της οφειλής τους για χρονικό διάστημα από 5 έως 7 έτη με διετή περίοδο χάριτος, διότι όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, ο δανειολήπτης αποκτά το δικαίωμα της αποπληρωμής της τελικής οφειλής εντός χρονικής περιόδου από 5 έως 7 ετών και υπάρχει και διετής περίοδος χάριτος. Συνεπώς προέκυψε ότι η ληξιπρόθεσμη οφειλή του ανακόπτοντα υπόκειται στις ευεργετικές ρυθμίσεις του ν.2789/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 ν.2912/2001 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 ν.3259/2004 και επομένως πρέπει αυτή να καταβληθεί με βάση τη χρονική ρύθμιση του εδαφίου δ΄ παρ.2 του άρθρου 39 ν.3259/2004 και συνεπώς πρέπει δεκτής γενομένης της ανακοπής να ακυρωθεί η υπ' αριθ. 1239/27.7.2005 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ανδρέα Πάζιου, με βάση την υπ' αριθ. 1475/2003 κατασχετήρια έκθεση ακινήτου κατά το ½ εξ αδιαιρέτου αυτού του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Χρήστου Βλάχου. Τέλος, να επιβληθεί σε βάρος της καθ' ης η ανακοπή, η δικαστική δαπάνη του ανακόπτοντα. (άρθρο 176 του ΚΠολΔ).

 

3ο φύλλο της υπ' αριθ. 2270/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία)

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει την υπ' αρίθ. 1239/27.7.2005 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ½ εξ αδιαιρέτου του ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ανδρέα Πάζιου.

Επιβάλλει σε βάρος της καθ' ης η ανακοπή τη δικαστική δαπάνη του ανακόπτοντα, την οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 2 Ιουλίου 2007.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ