4518/2006 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §2 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 4518/2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

----------- ----------

Συγκροτήθηκε από την κα. Ειρήνη Αναστασίου-Αναστασιάδου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα, Σωτηρία Γκούφα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 19η Σεπτεμβρίου 2006, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της ανακόπτουσας: Της Μαριάννας, συζ. Μιχαήλ Μπακιρτζή, το γένος Γεωργίου και Καλλιόπης Γιαννακοπούλου, κατοίκου Πεύκης Αττικής, οδός Αρτέμιδος, αριθμ. 11, η οποία παρίσταται δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Πάρι Αναστασάκου.

Της καθ'ης η ανακοπή: Ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK -  ERGASIAS ΑΕ», με διακριτικό τίτλο «EUROBANK - ERGASIAS» ως πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ‘Οθωνος 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παρίσταται δια της πληρεξουσίας δικηγόρου, Τζιτζίκα Παρασκευής.

Η ανακόπτουσα ζητά να γίνει δεκτή η από 1.9.2005 ανακοπή της, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό .......... κατά της καθ' ης, τακτικής διαδικασίας, η οποία προσδιορίστηκε για την σημερινή δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή και για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται σ' αυτήν, ζητεί η ανακόπτουσα ν' ακυρωθούν η υπ' αρίθμ. 437/2005 Β΄ επαναληπτική περίληψη της υπ' αρίθμ. 393/05 κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών Νικολάου Σταυρόπουλου.

Η ανακοπή έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 933 παρ. 1 και 934 παρ. 1 εδ. β΄ και 2 ΚΠολΔ) και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 933 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία, με τις αποκλίσεις που καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 933 επ. του ιδίου Κώδικα. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα των λόγων της.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3259/04 ορίζεται ότι η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, οι οποίες συνομολογούνται ή έχουν συνομολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με πιστωτικά ιδρύματα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσματος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσότερων δανείων ή πιστώσεων ή προκειμένου περί αλληλόχρεων λογαριασμών, του ποσού της οφειλής, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εκταμίευση του λογαριασμού, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 8, ορίζεται ότι καταβολές που έγιναν οποτεδήποτε από τον οφειλέτη, τον εγγυητή ή τρίτο και αφορούν σε οφειλές ρυθμιζόμενες με τις ανωτέρω παραγράφους, αφαιρούνται από το συνολικό ποσό της οφειλής, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του                                   

                        2ο φύλλο της υπ' αριθ. 4518/2006 απόφασης

                           του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

παρόντος. Ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου νόμου τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεών τους σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να μην προχωρήσουν σε έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξή τους ούτε σε συνέχιση διαδικασιών που έχουν ήδη αρχίσει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004 ή εφόσον εκκρεμεί η αίτηση του επόμενου εδαφίου για τη συνομολόγηση της ρύθμισης ή για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήμερος. Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2004 οι οφειλέτες ή οι εγγυητές πρέπει να υποβάλουν στα πιστωτικά ιδρύματα αίτηση για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση. Η αποπληρωμή της προκύπτουσας κατά τα ως άνω οφειλής πρέπει να έχει διάρκεια πέντε (5) έως επτά (7) ετών, εκ των οποίων δύο (2) έτη θα αποτελούν περίοδο χάριτος και η αποπληρωμή θα γίνεται με ισόποσες περιοδικές δόσεις, εκτός αν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Η οφειλή θα είναι έντοκη με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της ενήμερης οφειλής για όμοιες χρηματοδοτήσεις και τέλος με την παρ. 3 ορίζεται ότι παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου άπρακτης ή καθυστέρηση στην εξόφληση δόσης που έχει συμφωνηθεί με τη ρύθμιση πέραν των ενενήντα (90) ημερών παρέχει το δικαίωμα στο πιστωτικό ίδρυμα να αρχίσει ή να συνεχίσει τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη της ανεξόφλητης οφειλής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. Από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και από όλη την αποδεικτική διαδικασία, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Δυνάμει της υπ' αρίθμ. 3890/2001 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και της από 24-1-2005 επιταγής προς πληρωμή που είναι γραμμένη κάτω από αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της παραπάνω διαταγής πληρωμής, η καθ'ης επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση στο ½ εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου με μία διώροφο οικία, που κείται στην Πεύκη στην οδό Αρτέμιδος αρθμ. 11, συνιδιοκτησίας της ανακόπτουσας, για την οποίας συντάχθηκε η υπ' αρίθμ. 393/05 κατασχετήρια έκθεση ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών Νικολάου Σταυρόπουλου. Η παραπάνω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας ως εγγυήτριας για ποσό προερχόμενο από το κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού, που τηρήθηκε προς εξυπηρέτηση της υπ' αρίθμ. 32002445/2.9.99 σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου, ποσού 294.450 ελβετικά φράγκα, που έκλεισε οριστικά στις 16.5.01 μετά από καταγγελία της καθ'ης, λόγω μη καταβολής των ληξιπρόθεσμων δόσεων από την πιστούχο εταιρία, υπέρ της οποίας είχε εγγυηθεί η ανακόπτουσα. Το οφειλόμενο κατάλοιπο ανερχόταν στο ποσό των 275.281 ελβετικών φράγκων έναντι του οποίου, η πιστούχος κατέβαλε το πόσο των 7.001,89 CHF, μετά το κλείσιμο του λογαριασμού στις 25.1.05 και διαμορφώθηκε η οφειλή στο ποσό των 406.989,10 CHF, το οποίο γνωστοποίησε η καθ'ης στην ανακόπτουσα και τους λοιπούς ενεχόμενους στην σύμβαση. Στην συνέχεια συντάχθηκε η παραπάνω αναφερόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και με την περίληψη αυτής ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας πλειστηριασμού η 23.3.05, ότε ο πλειστηριασμός αναβλήθηκε ακολούθως εκδόθηκε η υπ' αρίθμ. 409/05 Α΄επαναληπτική περίληψη και ορίστηκε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού η 20.7.05 ότε αναβλήθηκε εκ νέου συναινετικά και στην συνέχεια εκδόθηκε η προσβαλλόμενη Β΄ επαναληπτική περίληψη και ορίστηκε ημερομηνία πλειστηριασμού η 21.9.05, ότε ανεστάλη η εκτέλεση κατόπιν αιτήσεως αναστολής που άσκησε η ανακόπτουσα. Ο ισχυρισμός της ανακόπτουσας ότι η καθ'ης προέβη σε εσφαλμένο προσδιορισμό της οφειλής της με βάση το άρθρο 39 του Ν. 3259/04 κατόπιν αιτήσεως της ανακόπτουσας είναι απορριπτέος ως αόριστος, διότι δεν αναφέρεται ποιο είναι κατά την άποψή της το ορθό ποσό και που έγκειται το σφάλμα στον υπολογισμό του επαναπροσδιορισμού της οφειλής της με βάσει την προαναφερθείσα διάταξη. Στον νόμο όμως δεν γίνεται ειδική μνεία περί αποκλεισμού εκείνων των οφειλών που στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου ούτε και σκοπός  

 του νομοθέτη ήταν να αποκλειστούν εκείνες από τις περιπτώσεις που δεν υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου ούτε και σκοπός του νομοθέτη ήταν να αποκλειστούν εκείνες από τις

               3ο φύλλο της υπ' αριθ. 4518/2006 απόφασης

                           του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

περιπτώσεις που δεν υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου και με τον τρόπο αυτό να αποκλειστούν εκείνες των ευεργετικών διατάξεων του νόμου τόσο για την αναστολή των διαδικασιών της εκτέλεσης όσο και της ρύθμισης της οφειλής τους για χρονικό διάστημα 5-7 ετών με διετή περίοδο χάριτος και συνεπώς ο συναφής λόγος ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος. Τα δικαστικά έξοδα της καθ'ης η ανακοπή πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους λόγω του ότι ο κανόνας δικαίου που εφαρμόστηκε είναι ιδιαίτερα δυσχερής. (άρθρο 179 παρ. 3 ΚΠολΔ).

 

                        ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει την υπ' αρίθμ. 393/4.2.05 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νικολάου Σταυρόπουλου.

Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 22 Νοεμβρίου 2006.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ