2117/2007 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §1 - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (2)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 2117/2007

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

----------- ----------

Συγκροτήθηκε από την κα Αμαλία Βασιλοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα, Μαρία Παπαθανασίου.

Συνεδρίασε  την 4η Οκτωβρίου 2006, δημόσια στο ακροατήριό του,  για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Των εναγόντων: α) Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «M MEDIA ADVERTISING LTD», που εδρεύει στην Καλλιθέα και εκπροσωπείται νόμιμα.

β) Του Ζαφειρόπουλου Παναγιώτη του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών.

γ) Του Ζαφειρόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους, Διονυσίας Μουζάκη.

Της εναγομένης: Ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», ως καθολικής διαδόχου της «τ. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Στυλιανός ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 16.5.2005 αγωγής τους, που κατατέθηκε με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4406/2005 κατά της καθ' ης, τακτικής διαδικασίας, η οποία προσδιορίστηκε για την σημερινή δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, η πληρεξουσία δικηγόρος των εναγόντων ζήτησε να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στις προτάσεις της.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

                     I.                        Οι ενάγοντες δια της ενδίκου αγωγής τους εκθέτουν ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 412/21-2-1997 συμβάσεως πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και της υπ' αριθμ. 412/1/14-10-1997 πρόσθετης πράξεως αυξήσεως, η εναγομένη χορήγησε στην πρώτη εξ αυτών, πίστωση - αρχικά - μέχρι του ποσού των 20.000.000 δρχ (58.694,05 €) και - εν συνεχεία - η πίστωση αυξήθηκε μέχρι του ποσού των 50.000.000 δρχ. (146.735,14 €). Ότι οι δεύτερος και τρίτος εξ αυτών υπέγραψαν ως εγγυητές τις ως άνω συμβάσεις. Ότι η εναγομένη κίνησε τις ως άνω συμβάσεις με αλληλόχρεο λογαριασμό ο οποίος έκλεισε οριστικά την 4-8-1998 και παρουσίασε χρεωστικό κατάλοιπο σύμφωνα με μονομερείς υπολογισμούς της εναγομένης, ποσού 13.764.712 δρχ. (40.395,34 €).

Ότι το ως άνω ποσό διαμορφώθηκε λόγω επιβολής από την εναγομένη ανατοκισμού τόκων κατά την διάρκεια της κινήσεως των λογαριασμών καθώς και των τόκων υπερημερίας σύμφωνα με την 289/80 απόφαση της ΝΕ. Ότι μετά την ισχύ του Ν. 3259/2004, κοινοποίησαν στην εναγομένη αίτησή τους προς αναπροσαρμογή της οφειλής από την ως άνω σύμβαση πιστώσεως και η εναγομένη τους γνωστοποίησε ότι η υφιστάμενη οφειλή υπολογιζομένη με βάση τους όρους της ως άνω συμβάσεως πιστώσεως ανερχόταν την 4-8-04 στο ποσό των 40.395,34 € και στις 25-11-04 στο ποσό των 41.572,01 €, ενώ υπολογιζομένη με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 3259/2004 ανερχόταν την 4-8-04 στο ποσό των 127.959,61 €.

Ότι η εναγομένη προέβη στον ως άνω εσφαλμένο υπολογισμό του υπολοίπου διότι : α) για τον προσδιορισμό της «βάσης οφειλής», δεν

 

 

                2ο φύλλο της υπ' αριθ. 2117/2007 απόφασης

                    του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

αφαίρεσε από το κατάλοιπο που προέκυψε κατά το χρόνο της τελευταίας εκταμίευσης της πιστώσεως, τον ανατοκισμό των τόκων που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κινήσεως του λογαριασμού ούτε τις λοιπές επιβαρύνσεις και τα έξοδα, β) παρά το γεγονός ότι η τελευταία εκταμίευση πραγματοποιήθηκε την 18-2-1998 η εναγομένη χρησιμοποίησε συντελεστή (3) για τον πολλαπλασιασμό της βάσης και όχι (2) που είναι το ορθό και βάσει του νόμου.

 Ότι το χρεωστικό τους υπόλοιπο την 4-8-04, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3259/04, ανέρχεται στο ποσό των 9.384,56 € (3.197.789 δρχ) και όχι σ' αυτό που ισχυρίζεται η εναγομένη.

Ζητεί δε :α) να αναγνωρισθεί ότι - σύμφωνα με το άρθρο 39 Ν. 3259/2004 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 42 του Ν. 2912/01 (με το οποίο επίσης αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε το άρθρο 30 του Ν. 2789/00) - από την καταρτισθείσα με την εναγομένη υπ' αριθμ. 412/21-2-1997 σύμβαση πιστώσεως, το χρεωστικό υπόλοιπο της α' εξ αυτών, πιστούχου εταιρίας, περιορίζεται στο ποσό των 9.384,56 € (3.197.789 δρχ) και όχι στο ποσό των 41.572,01 € που ισχυρίζεται η εναγομένη και β) να επιβληθεί η δικαστική τους δαπάνη εις βάρος της εναγομένης.

                        II.                  Η ως άνω αγωγή παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου αρμοδίου καθ' ύλην και κατά τόπον (άρθρα 7,8,9,10,14 παρ. 2, 22, 25 παρ. 2 ΚΠολΔ), είναι δε πλήρως ορισμένη και νόμιμη ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 1 και 2 του Ν. 2789/2000 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 του Ν. 2912/2001 το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 3259/04, 70 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

                  III.                  Από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, ως και από τις συναγόμενες εκ των προτάσεών τους ομολογίες αυτών αποδεικνύονται τ΄ακόλουθα :  Δυνάμει της υπ' αριθμ. 412/21-2-1997 συμβάσεως πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που συνήφθη μεταξύ της α' ενάγουσας και της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.» καθολική διάδοχος της οποίας είναι η εναγομένη, η τελευταία χορήγησε στην α' ενάγουσα πίστωση αρχικώς μέχρι του ποσού των 20.000.000 δρχ. (58.694,05 €) και εν συνεχεία δυνάμει της υπ' αριθμ. 412/1/14-10-1997 πρόσθετης πράξης αυξήσεως της αρχικής σύμβασης, η πίστωση αυξήθηκε μέχρι του ποσού των 50.000.000 δρχ (146.735,14 €). Τις ως άνω συμβάσεις υπέγραψαν ως εγγυητές οι β' και γ' ενάγοντες. Την 4-8-1998 έκλεισε οριστικά ο ως άνω λογαριασμός και παρουσίασε χρεωστικό κατάλοιπο - σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εναγομένης - το ποσό των 13.764.712 δρχ. (40.395,34 €).

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι το ως άνω ποσό (χρεωστικό κατάλοιπο), διαμορφώθηκε λόγω επιβολής από την εναγομένη, ανατοκισμού τόκων κατά την διάρκεια της κινήσεως των λογαριασμών καθώς και των τόκων υπερημερίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 289/80 απόφαση της Ν.Ε.

Μετά την έκδοση του Ν. 3259/04 η α' ενάγουσα υπέβαλε αίτηση προς την εναγομένη και ζητούσε αναπροσαρμογή της οφειλής τους από την ως άνω σύμβαση πιστώσεως. Η εναγομένη γνωστοποίησε σ' αυτήν δια εξωδίκου δηλώσεώς της ότι η οφειλή της υπολογιζομένη με βάση τους όρους της ως άνω συμβάσεως πιστώσεως ανερχόταν την 4-8-04 στο ποσό των 40.395,34 € και υπολογιζομένη με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 3259/04, ανερχόταν την 4-8-04 στο ποσό των 127.959,61 €.

Η εναγομένη εσφαλμένως υπολόγισε την οφειλή σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3259/04 διότι : α) για τον προσδιορισμό της «βάσης οφειλής», δεν αφαίρεσε από το κατάλοιπο που προέκυψε κατά το χρόνο της τελευταίας εκταμίευσης της πιστώσεως, τον ανατοκισμό των τόκων που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της κινήσεως του λογαριασμού, ούτε τις λοιπές επιβαρύνσεις και τα έξοδα, β) παρά το γεγονός ότι η τελευταία εκταμίευση πραγματοποιήθηκε την 18-2-1998, η εναγομένη χρησιμοποίησε συντελεστή (3) για τον πολλαπλασιασμό της βάσης και όχι (2) που είναι το ορθό βάσει του νόμου.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι το χρεωστικό τους υπόλοιπο την 4-8-04, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3259/04, ανέρχεται στο ποσό των 9.384,56 € (3.197.789 δρχ) και όχι σ' αυτό που ισχυρίζεται η εναγομένη.

 

 

   3ο φύλλο της υπ' αριθ. 2117/2007 απόφασης

       του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Ενόψει των ανωτέρω ισχυρισμών αμφοτέρων των διαδίκων μερών ως προς το ύψος του οφειλόμενου ποσού βάσει του άρθρου 39 του Ν. 3259/04, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να υπολογισθεί η οφειλή, αναβαλλομένης της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

                             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων

Αναβάλλει την έκδοση οριστικής αποφάσεως

Διατάσσει τη διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης που θα διεξαχθεί με την επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων

Διορίζει πραγματογνώμονα τον Ιωάννη Λεβεντάκη (Λογιστή- Οικονομολόγο), κάτοικο Αμαρουσίου (Κοτζιά 24) τηλ. 210-8062638, ο οποίος περιέχεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, ο οποίος αφού δώσει το νόμιμο όρκο ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της παρούσης αποφάσεως και αφού λάβει υπ' όψιν του τα στοιχεία της δικογραφίας, την υπ' αριθμ. 412/21-2-97 σύμβαση πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που συνήφθη μεταξύ της α' ενάγουσας και της εναγομένης ως και την υπ' αριθμ. 412/1/14-10-97 αυξητική αυτής σύμβαση, τους υπ' αριθμ. 149002040001713, 14900230001400 και 149002040001588 λογαριασμούς κίνησης της εναγομένης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τυχόν εγχειρίσουν οι διάδικοι, θα αποφανθεί με πλήρως αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότηση, περί του ύψους του υπολοίπου που προκύπτει από τις ως άνω συμβάσεις πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, υπολογίζοντας αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 3259/04 και αφού λάβει υπόψιν του ότι : α) ότι για προσδιορισμό της «βάσης οφειλής» στον εν λόγω αλληλόχρεο λογαριασμό πρέπει να υπολογισθεί το κατάλοιπο της οφειλής κατά την ημερομηνία της τελευταίας εκταμίευσης χωρίς να υπολογισθεί σ' αυτό ποσά που προέρχονται από ανατοκισμό τόκων, εισφορές, ΕΦΤΕ και β) ότι αφού η ημερομηνία τελευταίας χορήγησης είναι μετά το 1990 και πριν την 31-12-2000, το κατάλοιπο δεν πρέπει να πολλαπλασιασθεί με συντελεστή τρία (3), αλλά με συντελεστή δύο (2).

Η έγγραφη έκθεση που θα συντάξει ο πραγματογνώμονας για το ως άνω θέμα, πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την όρκισή του.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στις 19 Ιουνίου του 2007.

 

         Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ