2306/2004 : Οριστική Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περίληψη) - Χρηματιστηριακά

2306/2004 οριστική Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

  • Φύση της σύμβασης παραγγελίας εκτελέσεως χρηματιστηριακής συναλλαγής - εντολή - έγγραφη απόδειξη και αποκλεισμός μαρτυρικών καταθέσεων.

    Η σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής αποτελεί σύμβαση εμπορικής παραγγελίας κατά τα άρθρα 90 επ. ΕΝ, επί της οποίας έχουν ευθεία εφαρμογή οι περί εντολής διατάξεις του ΑΚ, της οποίας αποτελεί ειδικότερη μορφή.
    Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 5 Ν.3632/1928 για την κατάρτιση της χρηματιστηριακής παραγγελίας καθιερώνεται αμφιμερής έγγραφος αποδεικτικός τύπος, δηλαδή αυτή αποδεικνύεται, έναντι κάθε συμβαλλόμενου με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του αντισυμβαλλομένου του (ΠΠΑ 3479/96, ο.π., 1275/98, ΔΕΕ 4,483, Γεωργιάδης ο.π, Τσιμπανούλης οπ., σελ. 64 με τις εκεί σημειώσεις υπ΄ αριθ. 99 και 100). Ο εν λόγω αποδεικτικός τύπος για τις μεταξύ των συμβαλλομένων σχέσεις δεν έχει καταργηθεί από κοινού με την εθιμική κατάργηση της ανωτέρω προβλεπόμενης από την Υ.Α διαδικασίας της κάλπης, για τον έλεγχο των συναλλαγών από το ίδιο το χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και από την τήρηση ηλεκτρονικού τύπου καταγραφή των δεδομένων κάθε συναλλαγής (337 Κ.Πολ.Δ.). 

    Η απόδειξη επιτρέπεται μόνο με την προσκομιδή σχετικού εγγράφου από εκείνον που φέρει το βάρος της απόδειξης το οποίο να έχει υπογραφεί από τον αντίδικο, είτε με άλλο αποδεικτικό μέσο, αποκλειομένης πάντως της εμμάρτυρης απόδειξης.