Δικηγορικό Γραφείο

Δικηγορικό Γραφείο
ΣΕΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ και Συνεργατών

 

Το γραφείο λειτουργεί 45 χρόνια και δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του Δικαίου (αστικά, ποινικά, εμπορικά, εργατικές, αποζημιώσεις, διοικητικά, φορολογικά κλπ). Ιδιαίτερη ενασχόληση έχει με κάθε είδους διαφορές των δανειοληπτών με τις τράπεζες, εσωτερικού και εξωτερικού. Αποκλειστική εξειδίκευση στα θέματα των ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ και της ένταξης στο ευεργετικό καθεστώς του ν.3869/2010 [ν. Κατσέλη], όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του..

Ειδικοί συνεργάτες εκπονούν αναλύσεις τραπεζικών λογαριασμών στα πλαίσια διαγραφής πανωτοκίων εφαρμογής των Ν. 2912/01 (άρθρο 42) και Ν.3259/2004 (άρθρο 39) . Κατατίθενται αναγνωριστικές αγωγές κατά τραπεζών, για αξιώσεις δανειοληπτών και παρέχεται κάθε νόμιμη προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και ακύρωση αυτών καθώς και αγωγές αποζημιώσεων. Την τελευταία 15ετία το δικηγορικό μας γραφείο στήριξε υποθέσεις πανωτοκίων ενώπιον των Δικαστηρίων απ' όπου εκδόθηκαν ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ αποφάσεις, οι οποίες δημιούργησαν ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ για την προστασία των ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ από τις Τράπεζες. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται και παρουσιάζονται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο γραφείο μας υπάρχουν επίσης και άλλα τμήματα που καλύπτουν τα υπόλοιπα αντικείμενα Εθνικού Δικαίου. Υφίσταται επίσης συνεργασία με δικηγόρους απ' όλη τη Χώρα αλλά και από το εξωτερικό. Οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται είτε αποκλειστικά από εμάς ή αναλαμβάνουμε την προετοιμασία τους σε συνεργασία με άλλους Δικηγόρους σε όλη την Ελλάδα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το αντικείμενο των πανωτοκίων αντιμετωπίζεται με κάποια ιδιαιτερότητα η στήριξη του γραφείου καλύπτει και παραστάσεις εκτός Αθηνών. Το γραφείο διατηρεί πλούσιο αρχείο υποθέσεων και αποφάσεων για τα ανωτέρω αντικείμενα.

Εξάλλου, μεγάλος αριθμός ευνοϊκών δικαστικών αποφάσεων έχει εκδοθεί με νομική κάλυψη του γραφείου μας, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, στα πλαίσια του ν.3869/2010, όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις του με τους ν.4161/2013, 4336/2015, 4346/2015 και εσχάτως με το ν.4549/2018.

Στις αποφάσεις αντιμετωπίζεται επιτυχώς το σύνολο των προβληθεισών από τους πιστωτές ενστάσεων, όπως η ένσταση δόλου, αοριστίας, καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, εμπορικής ιδιότητας, μη μόνιμης αδυναμίας, μεταγενέστερης δόλιας συμπεριφοράς του οφειλέτη κλπ.